Πλατφόρμα Ολοκληρωμένου Σύστηματος Συμβουλευτικής (Ο.Σ.Σ.) για την παροχή Συμβουλευτικής στα πλαισια της τηλεκατάρτισης.

Οι Δυνατότητες της πλατφόρμας επεκτέινονται στην διαχείριση της εξ αποστάσεως συμβουλευτικής (e counselling) και ειδικότερα 

 Ολοκληρωμένη διαχείριση χρηστών (απόδοση ρόλων, τήρηση Μητρώων, διαχείριση πλήρους προφίλ, κ.α.),

 Διαχείριση έργου (καθορισμός δράσεων συμβουλευτικής, διαδικασίες σύζευξης με συμβούλους, επίβλεψη έργου, παρακολούθηση ολοκλήρωσης δράσεων, κ.ο.κ.),

 Δυνατότητα ενσωμάτωσης ψυχομετρικών εργαλείων και άλλων εξειδικευμένων ερωτηματολογίων, δράσεων που ολοκληρώνονται με συνεργατική παραγωγή περιεχομένου (μεταξύ συμβούλου και ωφελούμενου) και ενσωμάτωσης ερωτηματολογίων αξιολόγησης, 

 Δυνατότητα διαχείρισης συνεδριών (χρονοπρογραμματισμού, συμπλήρωσης των απαιτούμενων εντύπων, εξαγωγής αναφορών, κ.ο.κ.),

 Δυνατότητα διεξαγωγής εξ αποστάσεως συνεδριών, χωρίς να απαιτείται η χρήση εξωτερικών συστημάτων – λογισμικών,